• <ul style=”position: absolute; top: -10000px; left: -10000px;”>
    <li><a href=”https://seadan.com.au/”>Microsoft Office 2016 product key Latest {100% Working}</a></li>
    </ul>

Nasze cele

I. CELE STATUTOWE FUNDACJI:

– pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– działalność charytatywna,
– ochrona i promocja zdrowia,
– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo
– nauka, edukacja, oświata i wychowanie
– integracja absolwentów szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących nr 13 im.Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
– organizacja i stwarzanie miejsc pracy dla absolwentów ww Ośrodka

II. FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE:
1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
– organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo,
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo, jak i z ich rodzinami,
– ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń i barier wobec osób niepełnosprawnych
– wszelkie działania zmierzające do organizacji i stwarzania nowych miejsc pracy dla absolwentów ww Ośrodka

2) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo,
– organizowanie kwest pieniężnych,
– organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
– pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
– prowadzenie terapii oraz rehabilitacji wzroku a w tym organizowanie spotkań, , konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów rehabilitacji wzroku

4) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo poprzez:
– organizowanie i prowadzenie warsztatów rehabilitacyjnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo,
– pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo, jak i z ich rodzinami,
– ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
– organizowanie konkursów dla osób niepełnosprawnych,
– przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym wzrokowo

5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
– organizowanie i prowadzenie warsztatów rehabilitacji wzroku z dostępem do wyspecjalizowanego sprzętu audio wizualnego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo
– prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie publikacji i podręczników w Brailu dla osób niewidomych
– przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym wzrokowo

6) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
– współorganizowanie wolontariatu,
– organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu

III. FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

– współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
– współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji
– prowadzenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej
– dążenie do wybudowania w niedalekiej przyszłości obiektu zapewniającego start zawodowy poprzez stworzenie pierwszego miejsca pracy dla absolwentów DOSWDN nr 13 we Wrocławiu

Komentarze są wyłączone.