Statut

STATUT FUNDACJI „ESTYMA”

/tekst jednolity/

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA ESTYMA” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Ilonę Jarecką, Andrzeja Karpińskiego , Stanisława Kosińskiego , Marię Rozwora , Lucynę Walków zwanych dalej Fundatorami , aktem notarialnym Repertorium A numer 14317/2014 sporządzonym przez notariusza Iwonę Łacną z Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej , Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu Rynek 7 podpisanym w dniu 13 czerwca 2014 roku będzie działać zgodnie z przepisami Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203) ze zmianami i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja prowadzi działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, a w szczególności absolwentów szkół wchodzących w skład Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 7

Cele i zasady działania Fundacji.

1. Celami Fundacji są:

a) pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku,
b) promocja i organizacja wolontariatu,
c) działalność charytatywna,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
f) integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa absolwentów szkół specjalnych, w tym wchodzących w skład Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niewidomych i Słabowidzących nr 13 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu i całego związanego z tymi absolwentami środowiska,
g) organizacja , stwarzanie i poszukiwanie miejsc pracy dla absolwentów szkół specjalnych, w tym wyżej wymienionego Ośrodka,
h) inicjowanie wszelkich form integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku,
i) wspieranie różnych form aktywności osób niepełnosprawnych, zmierzającej do minimalizacji skutków niepełnosprawności,
j) wspieranie rozwijania uzdolnień i podnoszenia kwalifikacji osób niepełnosprawnych,
k) wspieranie działań samopomocowych w ramach środowiska osób niepełnosprawnych,
l) propagowanie obecności osób niepełnosprawnych w życiu gospodarczym, kulturalnym, politycznym i społecznym, popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
ł) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
m) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
n)propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

2. FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE STATUTOWE POPRZEZ:

a) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo,
b) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
c) wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo, jak i z ich otoczeniem,
d) likwidowanie uprzedzeń i barier wobec osób niepełnosprawnych,
e) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
f) dążenie do znoszenia barier architektonicznych, komunikacyjnych, sensorycznych i psychospołecznych,
g) wspieranie rozwoju osobistego uczestników działań Fundacji poprzez ich kształcenie i podnoszenie ich kwalifikacji,
h) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
i) podejmowanie inicjatyw gospodarczych zgodnych z celami statutowymi
j) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o profesjonalnie przygotowanych fachowców,
k) organizowanie: szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań oraz warsztatów jak również innych form działalności edukacyjnej w oparciu o profesjonalnie przygotowanych specjalistów,
l) nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami prywatnymi i pracodawcami w celu dostosowania warunków pracy i nauki do potrzeb osób niepełnosprawnych,
ł) współpracę z placówkami, instytucjami organizacjami w kraju i za granicą w celu pomocy osobom niepełnosprawnym w rozwoju kariery edukacyjnej i zawodowej oraz integracji społecznej w tym również międzykulturowej,
m) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo,
n) prowadzenie terapii oraz rehabilitacji wzroku , w tym organizowanie spotkań, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów rehabilitacji zdrowotnej ze szczególnym naciskiem na rehabilitację wzroku,
o) wspieranie działań w kierunku ochrony i poprawy zdrowia,
p) organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych , artystycznych i innych zgodnie z zapotrzebowaniem, dla osób niepełnosprawnych wzrokowo,
r ) ułatwienie aktywności społecznej , zawodowej, artystycznej , edukacyjnej i rozwijania wszelkich zainteresowań osób niepełnosprawnych wzrokowo,
s) organizowanie konkursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych wzrokowo ,
t) przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osobom niepełnosprawnym wzrokowo,
u) organizowanie i prowadzenie warsztatów , szkoleń i konsultacji z zakresu rehabilitacji wzroku , orientacji przestrzennej i poruszania się, integracji sensorycznej, umiejętności społecznych, pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, z dostępem do wyspecjalizowanego sprzętu audio wizualnego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo,
w) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie publikacji i podręczników w brailu dla osób niewidomych oraz w czarnodruku,
x)współorganizowanie wolontariatu,
y) organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu,
z) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, oraz współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
z1) dążenie do wybudowania obiektu zapewniającego w przyszłości miejsca pracy dla absolwentów szkół specjalnych , w tym Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 13 we Wrocławiu,
z2) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo,
z3) prowadzenie poradnictwa dla osób z dysfunkcjami wzroku, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność tym osobom niewidomym ,
z4) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

1. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego .

2. Działalność odpłatna i nieodpłatna realizowana jest w formach wykazanych w § 7 pkt. 2 – zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd w uchwale.

3. Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą

 

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) – oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków,

2. Zapisów,

3. Dotacji i subwencji oraz grantów,

4, Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku Fundacji,

5. Działalności gospodarczej o ile będzie prowadzona przez Fundację

6. Pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych

7. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13

Zabronione jest :

a) Udzielanie pożyczek i zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji zaciąganych przez członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu , albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki.
b) Przekazywanie składników majątku fundacji na rzecz członków jej organów, pracowników , na zasadach innych niż osobom trzecim, w szczególności nieodpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach.
c) Inne niż przewidziane celami statutowymi wykorzystanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów, pracowników i osób wymienionych w pkt. a)
d) Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy osób wymienionych w pkt. a) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 15

Rada Fundacji.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy , o ile zasiadają w Radzie Fundacji, nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją , zmianie statutu , prowadzeniu działalności gospodarczej lub o likwidacji Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 19

Zarząd Fundacji.

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji spośród członków Zarządu powołuje Prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu oraz sekretarza Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

6. Szczegółową strukturę i tryb pracy Zarządu określi Zarząd w regulaminie pracy Zarządu.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 21

Sposób Reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

§ 22

Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundacje „ESTYMA”

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą . Decyzje o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Decyzje dotyczące głównych kierunków i form prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji

3. Mogą być tworzone odrębne zakłady prowadzące działalność gospodarczą , na których czele stoją kierownicy zakładów lub członkowie Zarządu Fundacji. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd.

4. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

§ 23

Zmiana Statutu

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 24

Połączenie z inną fundacją.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji , przy czym jej decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

Likwidacja Fundacji.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 29

Statut Fundacji Estyma wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej – Wrocław dnia 13 czerwca 2014 roku

Statut zatwierdzony podpisami Fundatorów :

Ilona Jarecka
Andrzej Karpiński
Stanisław Kosiński
Maria Rozwora
Lucyna Walków

Hearing or Signal Dog is a dog which has been trained to alert a person that has a substantial hearing loss or is deaf every time a sound occurs, including a knock on the door. Remember that you need to be in the continuing care of a mental health professional to acquire an ESA letter (it’s not a one-time visit kind of thing), so if you discover someone who’s ready to just diagnose you and compose a letter immediately, run that person isn’t legit. It’s very easy to fly with an emotional support animal, so long as you abide by a few strict guidelines. Once you have chosen that the letter of doctor is right for you it will be inclined to find an appraisal.

Komentarze są wyłączone.